Start arrow Statut
Drukuj
27.02.2007.

 

Zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem :

KRS : 0000281565

 

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
I KULTUROWEGO MOJE MIASTO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Będzin.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
 5. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę i zawierać porozumienia z innymi organizacjami, instytucjami i samorządami w celu realizacji zadań statutowych, w kraju i poza jego granicami.
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się  na społecznej pracy członków. 
 7. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników  lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z określonymi przepisami.
 9. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności:

 1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego.
 2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem składników dziedzictwa przemysłowego.
 3. Działanie na rzecz przeobrażeń funkcjonalnych miast poprzemysłowych.
 4. Dbałość o harmonijny rozwój przestrzenny miast i terenów podmiejskich.
 5. Kreowanie atrakcyjnego wizerunku przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
 6. Podnoszenie społecznej świadomości w odniesieniu do wartości krajobrazowych. 
 7. Propagowanie alternatywnych źródeł energii.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
 2. Wydawanie publikacji i czasopism.
 3. Współpracę ze szkołami, wyższymi uczelniami, organizacjami proekologicznymi, jednostkami samorządowymi oraz stowarzyszeniami.
 4. Organizowanie szkoleń, wystaw, konferencji, prelekcji, warsztatów, konkursów, wyjazdów terenowych.
 5. Wspieranie badań naukowych z zakresu środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
 6. Promocję działań na rzecz poprawy jakości środowiska i kondycji krajobrazu.
 7. Wydawanie opinii w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
 8. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej  o środowisku przyrodniczym.
 9. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
 10. Inicjowanie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych i kulturowych.
 11. Integrowanie środowisk naukowych, podmiotów gospodarczych, samorządowych, młodzieżowych wokół idei ekologicznych i kulturowych.
 12. Podejmowanie innych działań niezbędnych do osiągnięcia celów Stowarzyszenia. 
 13. Wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 4

Stowarzyszenie zrzesza członków:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat.
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacać składki.

§ 6

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zobowiąże się przestrzegać zapisów statutu oraz  zadeklaruje pomoc rzeczową i/lub finansową.
 2. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
 3. Uczestnictwo w posiedzeniach organów Stowarzyszenia członka wspierającego  odbywa się za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§ 7

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto:
  a) osoba fizyczna: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL,
  b) osoba prawna: nazwę, adres siedziby, numer REGON. 
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia  decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 8

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla idei Stowarzyszenia i działająca na rzecz jego rozwoju.
 2. Godność członka honorowego nadawana jest w wyniku uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Na członkach honorowych nie ciąży obowiązek opłacania składek członkowskich.

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  a) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  b) składania wniosków i postulatów w sprawach jego działalności,
  c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych.
 2. Pełnoletni członek zwyczajny posiada pełne prawa członkowskie.
 3. Niepełnoletni członek zwyczajny nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy posiada pełne prawa członkowskie.
 5. Członek wspierający nie posiada biernego prawa wyborczego.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień statutu, uchwał i regulaminów organów Stowarzyszenia.
 2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Opłacać składki członkowskie (za wyjątkiem członków honorowych i wspierających).

§ 11

 1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
  a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  b) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
  c) utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,
  d) likwidacji lub upadłości członka będącego osobą prawną,
  e) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z uwagi na:
    - zaleganie w opłacaniu składek przez okres jednego roku,
    - nieudzielenie wsparcia rzeczowego lub finansowego przez członka wspierającego przez okres jednego roku,
    - skazanie członka prawomocnym wyrokiem sądu,
    - działanie na szkodę Stowarzyszenia,
    - działanie sprzeczne ze statutem i uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w  formie uchwały.
 3. Od uchwał Zarządu z przyczyn, o których mowa w ust.1 lit.e członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o treści uchwały.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków przynajmniej na 21 dni przed terminem jego posiedzenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. 
 5. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba członków Stowarzyszenia, wówczas posiedzenie może się odbyć w terminie drugim.
 6. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut od zakończenia pierwszego posiedzenia, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 7. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty żądania.
 8. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
  a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  d) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  e) wybór Prezesa,
  f) wybór członków Zarządu,
  g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  h) uchwalanie zmian Statutu,
  i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  j) nadawanie tytułu członka honorowego,
  k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  ł) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  m) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  n) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 9. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 10. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym i na jego wniosek sekretarza, którzy dalej prowadzą zebranie.
 11. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują członków Stowarzyszenia oraz jego organy.

§ 14

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
 4. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące i są zwoływane przez Prezesa lub przez osobę przez niego upoważnioną. 
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności, przewodniczącego posiedzenia.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  b) realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania,
  c) opracowanie rocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
  d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  e) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  f) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzanie ustania członkostwa Stowarzyszenia,
  g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  h) składanie wniosków o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
  i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
  j) podejmowanie uchwał w spawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania,
 8. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin.

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i składanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  d) składanie wniosku  o zwołanie Walnego Zebrania.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  a) być członkami Zarządu Stowarzyszenia,
  b) pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  c) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
  d) otrzymywać z tytułu członkowstwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń w wysokości nie wyższej niż określone w art.8, pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 16

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
 2. Majątek stowarzyszenia pochodzi z:
  a) składek członkowskich,
  b) dotacji,
  c) darowizn, zapisów i spadków,
  d) dochodów z majątku.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu: Prezes i Wiceprezes lub Prezes i upoważniony przez Zarząd inny Członek Zarządu.

§ 17

Stowarzyszenie nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
  b) pracowników Stowarzyszenia,
  c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 
  d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Przekazywać i wykorzystywać majątek Stowarzyszenia na rzecz własnych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
 3. Wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

 1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. W przypadku utraty mandatu przez członka organu Stowarzyszenia, uzupełnienie jego składu następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania.
 3. Uzupełnienie składu organu może nastąpić spośród członków Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i określa skład komisji likwidacyjnej.

 

Zmieniony ( 14.06.2007. )